Нови Правилник о солидарној помоћи
Tuesday, 01 March 2022

У неколико наврата, током прошле, а и ове године, сте обавештени да Комисија за солидарну помоћ, добија све више захтева запослених, а да су, притом, средства која су на располагању за овај вид помоћи запосленима, чврсто ограничена.

С обзиром на то да је Програмом пословања ЈП „Србијагас“ за 2022. годину, као и за претходних неколико година, планиран укупан износ средстава за солидарну помоћ од 24.000.000,00 динара (са припадајућим порезом), што, имајући у виду број запослених, износи око 25.000,00 динара (такође са порезом) просечно по запосленом, то значи да помоћ у висини једне просечне зараде у овим условима, једноставно, није могућа за све запосленене.

Правилник о солидарној помоћи...        

Преглед здраствених услуга..

 

На иницијативу Синдиката и пословодства нашег предузећа, приступило се изради новог Правилника о солидарној и другим врстама помоћи у ЈП „Србијагас“, Нови Сад.

Нови Правилник урађен је узимајући у обзир садашње услове економске кризе, епидемију корона вируса, као и могућности лечења које су на располагању у државним здравственим установама, а ипак да бисмо одржали категорију солидарне помоћи, која сама по себи подразумева помоћ онима који су угрожени и којима је то заиста најпотребније.

Комисија ће нови правилник примењивати од почетка рада у 2022. години, од прве седнице која ће бити одржана у марту, тако да ће на све пристигле захтеве, дакле и на оне који из већ познатих разлога, нису разматрани у 2021. години, бити примењени садашњи критеријуми, дефинисани у овом документу, а све у циљу да поменути обим средстава буде равномерно распоређен на читаву годину.                                                                                                                   Комисија за солидарну помоћ